REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYDŁOSTACJA.PL

Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego na stronie www.mydlostacja.pl, zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem, a także sprzedaży prowadzonej na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Wiktoria Mucha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mydło Stacja Wiktoria Mucha z siedzibą w Szalowej 374, 38-331 Szalowa, wpisaną do CEIDG, posiadająca NIP 738-207-03-96; REGON 365993403; e-mail, mydlostacja@gmail.com, nr telefonu kontaktowego: 724-408-345 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora),

zwana w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 

Treść regulaminu przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie kwestie związane ze sprzedażą na odległość dokonywaną w sklepie internetowym www.mydlostacja.pl , w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Strona internetowa www.mydlostacja.pl i jej zawartość stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2

Informacje o produktach

 1. Oferowanym produktem na stronie Sprzedawcy są kosmetyki naturalne takie jak mydła w kostce, peeling do ciała, hydrolaty, pasty do zębów oraz akcesoria kąpielowe jak np. mydelniczki.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są ręcznie robione, według autorskich receptur, posiadają wszelkie atesty, raporty bezpieczeństwa oraz zostały zatwierdzone i legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.
 4. Ceny produktów na stronie Sprzedawcy, kształtują się podczas dokonywania zamówienia.
 5. Całkowita wartość zamówienia przedstawiana jest na stronie Sprzedawcy, po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji i formy płatności.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sprzedawcy przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez Klienta.
 7. Dodatkowe informacje o oferowanych produktach można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 724-408-345 w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni powszednie, lub pisząc na adresem mailowy:mydlostacja@gmail.com
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3

Zasady zamawiania towarów

 1. Składanie zamówień na stronie www.mydlostacja.pl odbywa się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta.
 2. Składanie zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Aby złożyć zamówienie klient musi w zakładce „zamówienie” wybrać: sposób płatności, sposób dostawy, oraz dane Klienta w tym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 5. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia i potwierdzeniem warunków zamówienia.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza zamówienia, na adres e-mai: zamowienia@mydlostacja.pl, bądź telefonicznie.
 7. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, bądź potwierdzenia danych przekazanych w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia zamówienia bez dalszego biegu, do czasu uzupełnienia danych umożliwiających realizację zamówienia przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 dni liczone od momentu złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia. Po upływie ww. terminu Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 10. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 12. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
 15. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.mydlostacja.pl/moje-konto/
 16. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Klient podaje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło.
 17. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną. Sprzedawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Klienta wymienionych podczas rejestracji.
 18. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
 19. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych do realizacji zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów), przeglądanie historii zakupów Klienta, monitorowanie stanu realizacji złożonych zamówień.
 20. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta.
 21. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) przystępuję do korzystania ze sklepu dobrowolnie,

b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.

22. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

23. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:

a) Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie,

b) Klient zamieszcza w sklepie treści bezprawne,

c) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

d) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem sklepu,

e) Klient nie korzystał ze swojego konta przez przynajmniej 60 dni.

24. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

25. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

§ 4

Dostawa i płatności

 1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany za pobraniem (płatność „przy odbiorze” lub po jego opłaceniu (płatność „z góry”).
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
 1. płatność do rąk kuriera w przypadku wyboru płatności za pobraniem
 2. płatność standardowym przelewem otrzymywanym na adres mailowy po złożeniu zamówienia

przelew na rachunek nr 95 1140 2017 0000 4002 1192 7904

 1. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymanie potwierdzenia zaakceptowanej płatności.
 2. Sprzedawca wystawia fakturę lub rachunek po złożeniu zamówienia. W przypadku nie wystosowania przez Klienta żądania wystawienia Faktury Sprzedawca może wystawić rachunek lub tzw.dowód sprzedaży .Faktura zostaje wysłana do klienta drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy zamówienia i innych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 3. Zamówiony przez Klienta towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu złożenia kompletnego zamówienia przez Klienta. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:
Tabela opłat za dostawę
Forma dostawy Koszt dostawy Uwagi
Paczkomat inPost 9,50zł Paczka opłacona przelewem, lub przez płatności on-line.
Kurier inPost
11,50zł Paczka opłacona przelewem, lub przez płatności on-line.
Pocztex48 kurier
12,50zł Paczka opłacona przelewem, lub przez płatności on-line.
Pobranie 13,50zł Paczka płatna przy odbiorze przesyłki.

 

 

 1. Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia, po wyborze sposobu wysyłki towaru.
 2. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 5

Rękojmia i Reklamacje

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie objęte są rękojmią Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mydlostacja.pl.

3. Złożenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem adresu e-mail: mydlostacja@gmail.com

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację.

5. Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową na adres:

Mydło Stacja, Szalowa 374, 38-331 Szalowa

6. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sprzedawca, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca w wysokości przesyłki ekonomicznej według aktualnego cennika Poczty Polskiej zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 6 niniejszego regulaminu.

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

 

§ 6

Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci się do Klienta z wnioskiem przesłanym na podany w trakcie zamówienia adres e-mail o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu należności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

4. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:

 

Mydło Stacja Szalowa 374, 38-331 Szalowa

lub drogą elektroniczną na adres:

 

Email: mmydlostacja@gmail.com

 

3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

5. Klient pokrywa wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawcy.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W dalszej kolejności, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.mydlostacja.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2016 roku.

11. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

12. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

Mydło Stacja, Szalowa 374, 38-331 Szalowa

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat(sprzedawca):
……………
……………
……………
Niniejszym informuję o odstąpieniu od
umowy, której przedmiotem są: …………….
Numer zamówienia:…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………..
Data zawarcia umowy:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………….
Imię i nazwisko konsumenta:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…….
Adres konsumenta:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………….
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr
…………………………..
…………………….
Data …………………………………………………….
……………………………………………….
Podpis